Polityka prywatności

1. Wstęp

1.1 Niniejsze zasady obowiązują w przypadku, gdy występujemy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych użytkowników aplikacji Pyeniny i odwiedzających stronę internetową Pyeniny (www.pyeniny.com); innymi słowy, w przypadku gdy określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.2 Na stronie Pyeniny używamy plików cookie. Prosimy o zgodę na wykorzystanie plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

1.3 W tym dokumencie “my”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Mateusza Słowakiewicza. Aby uzyskać więcej informacji o nas, zobacz Rozdział 12.

2. Autorstwo

2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (https://seqlegal.com).

3.W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.1 W sekcji określamy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródła i określone kategorie tych danych;

(c) celów, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i

(d) podstawy prawne przetwarzania.

3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z aplikacji Pyeniny (dalej “dane o lokalizacji“). Dane o lokalizacji mogą obejmować: dostęp do przybliżonej lokalizacji, odczyt pamięci zewnętrznej, zapisywanie w pamięci zewnętrznej, dostęp do Internetu. Dane o lokalizacji mogą być przetwarzane w celu ułatwienia użytkownikom znajdowania ich lokalizacji oraz lokalizacji nagrań audioprzewodnika podczas wędrówki użytkowników po Pieninach. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie główny cel aplikacji, polegający na udostępnieniu nagrań audioprzewodników na górskich szlakach.

3.3 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z witryny Pyeniny (dalej “dane o użytkowaniu“). Dane o użytkowaniu witryny Pyeniny mogą obejmować: Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość wizyty, odsłon strony i nawigację na stronie internetowej, a także informacje o czasie, częstotliwości i strukturze korzystanie z usług. Źródłem danych o użytkowaniu jest Google Analytics. Te dane użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

3.4 Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z wszelkimi informacjami, które do nas wysyłasz (“dane korespondencji“). Dane korespondencji mogą zawierać treść komunikacyjną i metadane związane z komunikacją. Dane korespondencji mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia rejestrów. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą witryną internetową oraz biznes i komunikacja z użytkownikami.

4. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom.

5. Nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

6.Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

6.1 Ta sekcja określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

6.3 Dane o użytkowaniu i dane korespondencji będą przechowywane przez okres co najmniej jednego roku po 25.6.2018., a także przez maksymalny okres trzech lat po 25.6.2018.

6.4 W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie określić z góry okresów, w których dane osobowe będą przechowywane. W takich przypadkach okres przechowania określimy na podstawie następujących kryteriów: okres przechowywania danych o lokalizacji zostanie określony na podstawie użycia aplikacji: gdy użytkownik korzysta z aplikacji lub gdy aplikacja działa w tle, dane są gromadzone; po zamknięciu lub usunięciu aplikacji dane osobowe są usuwane.

6.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszego Rozdziału 6, możemy przechowywać dane osobowe użytkownika, gdy jest to niezbędne dla zgodności z prawem, któremu podlegamy, lub w celu ochrony waszych interesów lub interesów innej osoby fizycznej.

7. Twoje prawa

7.1 W niniejszym rozdziale podsumowaliśmy prawa przysługujące Ci na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Niektóre prawa są skomplikowane, nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszym podsumowaniu. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych w celu pełnego wyjaśnienia tych praw.

7.2 Główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(a) prawo dostępu;

(b) prawo do sprostowania;

(c) prawo do usunięcia;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

(f) prawo do przenoszenia danych;

(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i

(h) prawo do wycofania zgody.

7.3 Użytkownik ma prawo do otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, a także, jeśli tak jest, do dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych i odbiorców danych osobowych. Jeśli nie zostaną naruszone prawa i wolność innych osób, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.

7.4 Użytkownik ma prawo do zaktualizowania wszelkich niepoprawnych danych osobowych dotyczących użytkownika i – uwzględniając cel przetwarzania – do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

7.5 W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują sytuacje gdy: dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; wycofujesz zgodę na przetwarzanie danych; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z pewnymi zasadami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone. Istnieją jednak wyjątki od prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w których przetwarzanie danych jest konieczne: korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; zgodność z obowiązkiem prawnym; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

7.6 W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Są to następujące okoliczności: podważasz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale wymagane są dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; i sprzeciwiasz się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu. W przypadku, gdy przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednakże wciąż możemy przetworzyć je w inny sposób: za twoją zgodą; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

7.7 Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z przyczyn związanych z daną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub korzystaniu z przysługującej nam władzy publicznej; lub w celach zgodnych z prawem interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które naruszają interesy, prawa i wolności użytkownika lub przetwarzanie ma na celu ustanowienie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

7.8 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

(a) zgoda; lub

(b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem umowy, a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

masz prawo do otrzymywania danych osobowych od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

7.9 Jeśli uważasz, że nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.

7.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania naszych danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

7.11 Użytkownik może skorzystać z dowolnych swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując nam pisemne powiadomienie.

8. O plikach cookie

8.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

8.2 Pliki cookie mogą być “stałymi” plikami cookie lub “sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem terminu ważności; z drugiej strony sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

8.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie.

9. Pliki cookie, z których korzystamy

9.1 Używamy plików cookie do następujących celów:

(a) Analiza – używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować wykorzystanie i wydajność naszej witryny i usług.

(b) Zgoda na pliki cookie – używamy plików cookie do przechowywania preferencji związanych z korzystaniem z plików cookie w sposób bardziej ogólny.

10. Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

10.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny.

10.2 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie. Informacje zebrane na naszej stronie internetowej służą do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna na stronie: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Zarządzanie plikami cookie

11.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie i usunięcia plików cookie. Metody mogą się różnić w zależności od przeglądarki, przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl(Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); i

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

12. Nasze dane

12.1 Aplikacja Pyeniny i niniejsza strona internetowa są własnością i są zarządzane przez Mateusza Słowakiewicza.

12.2 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności to U Gymnázia 1/1233, Praha, 14000, Czechy.

12.3 Możesz skontaktować się ze mną przez e-mail: contact@pyeniny.com.